Privacyverklaring

Laatste wijziging: 12-11-2018
Deze website is eigendom van Untill Nederland, een handelsnaam van Adnamics B.V., en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52894606.

Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Untill Nederland en beschrijft hoe wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken. Untill Nederland biedt op internet, waaronder via apps, uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Untill Nederland gegevens over de Gebruikers wanneer zij:
a) zich voor het eerst registreren voor de Dienstverlening en als zij vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken;
b) gebruik maken van de Dienstverlening (website-bezoek en app gebruik)
c) contact hebben met Untill Nederland.

Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden en zo nodig te kunnen factureren, om de Dienstverlening te verbeteren, om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Via de apps van Untill Nederland worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten en apps laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten en apps moet jij je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan de gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je via onze diensten een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

App stores

De app die de dienst levert, is gedownload via een app store van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren je gegevens niet.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
info@untill.nl / 085 – 400 44 44